ORLIK MROZY - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 23, wczoraj: 64
ogółem: 100 163

statystyki szczegółowe

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

REGULAMIN ORLIKA

 Regulamin korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko - ORLIK 2012"

przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Regulamin określa:

a) zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012,

   zwanego dalej obiektem,

b)sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

  2. Zarządcą obiektu jest dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mrozach, zwany dalej Zarządcą.

  3. Przedstawicielem Zarządcy na terenie obiektu w godzinach wyznaczonych harmonogramem, 

      jest trener środowiskowy - Animator "Moje boisko Orlik 2012", zwany dalej Animatorem.

  4. Animator organizuje i koordynuje zajęcia sportowe na obiekcie, dba o utrzymanie porządku oraz      

      czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu i w tym celu upoważniony jest do

      wydawania  użytkownikom odpowiednich poleceń.

  5. Poza godzinami pracy Animatora ustalonymi w harmonogramie odpowiedzialność za obiekt ponosi

      Zarządca, który udostępnia obiekt, koordynuje zajęcia sportowe na obiekcie, dba o utrzymanie

      porządku oraz czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu i w tym celu  

      upoważniony jest do wydawania  użytkownikom odpowiednich poleceń.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

  1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania 

      się do uwag odpowiednio Animatora lub Zarządcy.

   2. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

   3. Boiska są dostępne dla:

a) dzieci z przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Mrozy podczas planowania zajęć  

   szkolnych po wcześniejszym uzgodnieniu odpowiednio z Animatorem lub Zarządcą ( w trakcie

  niniejszych zajęć ćwiczący korzystają z obiektu pod opieką nauczyciela), 

b) dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach zorganizowanych po 

   uprzednim uzgodnieniu odpowiednio z Animatorem lub Zarządcą ( w trakcie niniejszych zajęć 

   ćwiczący korzystają z obiektu pod opieką instruktora - opiekuna grupy), 

c) klubów sportowych działających na terenie gminy Mrozy po uprzednim uzgodnieniu  

    odpowiednio z  z Animatorem lub Zarządcą ( w trakcie niniejszych zajęć ćwiczący korzystają   

    z obiektu pod opieką instruktora - opiekuna grupy), 

d) dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzież i dorosłych korzystających z obiektu indywidualnie  

    po uzgodnieniu odpowiednio z Animatorem bądź Zarządcą ( w trakcie niniejszych zajęć  

    ćwiczący korzystają z obiektu pod opieką Animatora lub Zarządcy).

  4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu jeżeli z wnioskiem do Animatora lub Zarządcy wystąpi 

      określona imiennie grupa.

  5. Ogólne zasady korzystania z obiektu:

  a) obiekt jest ogólnodostępny,

  b) korzystanie z obiektu jest bezpłatne

  c) obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Animatora,

  d) poza godzinami pracy Animatora obiekt udostępnia się do użytku za zgodą Zarządcy,

  e) warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego

     (dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie),

  f) zajęcia na obiekcie organizuje Animator (trener lub opiekun - w przypadku grup  

     zorganizowanych), 

  g) osobom korzystającym z obiektu udostępnia się pomieszczenia socjalne za zgodą

      odpowiednio Animatora lub Zarządcy

  h) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje

      odpowiednio Animator lub Zarządca, 

  i) sprzęt sportowy wydaje odpowiednio Animator lub Zarządca, 

  j) pobierający sprzęt po zakończeniu zajęć jest zobowiązany zdać wypożyczony sprzęt.

 6. Przed każdymi zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń

    oraz sprzętu sportowego.

 7. Użytkownicy są zobowiązani do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu lub urządzeń

     odpowiednio Animatorowi lub Zarządcy.

 8. Podstawowe obowiązki użytkownika:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,

b) stosowanie się do poleceń Animatora, Zarządcy (trenera lub opiekuna),

c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

d) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

e) niezwłoczne informowanie odpowiednio Animatora lub Zarządcy o wszelkich uszkodzeniach

   urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

   użytkowników.

   9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z

       przeznaczeniem zabrania się:

a) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

b) przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,

c) palenia papierosów, żucia gumy,

d) wprowadzania zwierząt,

e) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować

    uszkodzenie nawierzchni boisk,

f) niszczenia trawy

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

j) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

k) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych niebezpiecznych 

   przedmiotów,

l) korzystania z boiska bez zgody odpowiednio Animatora lub Zarządcy.

 

III. SANKCJE

 1. Animator lub Zarządca odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom,

    którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, a w szczególności:

a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,

b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych zasad użytkowania obiektu,

c) posiadają nieodpowiednie obuwie.

  2. W uzasadnionych przypadkach Animator lub Zarządca może wezwać służby mundurowe (Policję),

  3. Zarządca oraz Animator nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu

     wynikłe z niedostosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

  4. Zarządca oraz Animator nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy 

     stanowiące własność użytkowników obiektu.

 5. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, 

     zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami jego otwarcia

 2. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystania z boisk

     podejmuje odpowiednio Animator lub Zarządca, który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

c) nakazać opuszczenia terenu obiektu,

d) zakazać wstępu na obiekt.

  3. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do Zarządcy obiektu. 

 

  

 

 

Ostatnie spotkanie

PIANKA KUFLEW 5:3 SMAKOSZE JERUZAL
2016-10-21, 20:30:00
     
oceny zawodników »

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 10
PIANKA KUFLEW 5:3 SMAKOSZE JERUZAL
FC MROZY 5:4 CWKS LALINY
SMAKOSZE JERUZAL 1:4 CWKS LALINY

Tabela ligowa

Juniorzy » Inne rozgrywki
1. PIANKA KUFLEW 25 bz
2. CWKS LALINY 20 bz
3. FC MROZY 17 plus
4. SMAKOSZE JERUZAL 15 minus
5. TO TYLKO MY 10 bz
6. BOROWIE 0 bz

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 11

Kalendarium

22

10-2018

pon.

23

10-2018

wtorek

24

10-2018

środa

25

10-2018

czwartek

26

10-2018

piątek

27

10-2018

sobota

28

10-2018

niedziela

Najnowsza galeria

GOSiR WATRA MROZY '04
Ładowanie...